Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagodiczna wpisana do prowadzonej przez Starostę Wadowickiego ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod pozycją nr 103

 

NIEOUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

OFERUJEMY KONSULTACJE Z :

-psychologiem

-pedagogiem

-logopedą

-neurologopedą

-specjalistą psychoterapii uzależnień

-doradcą zawodowym

 

DOROŚLI:

-psycholog- terapia indywidualna, grupowa

-psychoterapia grupowa

-psychoterapia uzależnień

-terapia par i rodzin

-neurologopedia

-warsztaty rozwojowe

-coaching

-doradztwo zawodowe

 

DZIECI I MŁODZIEŻ

-konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne

-ustalanie przyczyn trudności w szkole

-terapia grupowa

-doradztwo zawodowe

-logopeda

-pedagog

-psycholog

 

KOREPETYCJE!

POMOC W NAUCE!

Świadczymy usługi udzielania korepetycji ze wszystkich przedmiotów przez nauczycieli z wykształceniem kierunkowym.

Pomagamy również dzieciom i młodzieży w odrabianiu zadań, pisaniu prac kontrolnych i projektów.

 

NEURODYDAKTYKA

Nauczanie i uczenie się w oparciu o naturalne zdolności mózgu.

 

NOWOŚĆ! TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

Nowoczesna nieinwazyjna metoda treningowa, rozwijająca naturalne zdolności mózgu.

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

  1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
  2. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

.Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

  • Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

  • 1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
  • 2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
  • 3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

    Główną umiejętnością prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania jest zdolność nawiązywania interakcji emocjonalnych z dzieckiem

    i umiejętność wykorzystywania jego zdolności do uczenia się podczas zabawy.

Do najczęściej stosowanych specjalnych metod pracy z dzieckiem i rodzin z należą:

W. Sherborne – ma zastosowanie w terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, umysłowego i ruchowego, a także dzieci jąkających się.

P. Dennisona- kinezjologia edukacyjna- poprawa żucia i gryzienia pokarmów, zmniejszenie nadmiernego ślinienia się, regulacja oddechu, przygotowanie do ćwiczeń logopedycznych, poprawa artykulacji .

 Pedagogika Zabawy Klanza i inne.